0%

افتتاح کلینیک ویژه افضلی پور کرمان

افتتاح کلینیک ویژه افضلی پور کرمان

افتتاح کلینیک ویژه افضلی پور استان کرمان توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • کلینیک افضلی پور کرمان (2)
  • کلینیک افضلی پور کرمان (4)
  • کلینیک افضلی پور کرمان (6)
  • کلینیک افضلی پور کرمان (8)
  • کلینیک افضلی پور کرمان (5)
  • کلینیک افضلی پور کرمان (9)
  • کلینیک افضلی پور کرمان (11)