0%

بیمارستان امام حسین شاهرود

بیمارستان امام حسین شاهرود

افتتاح مرکز فوق تخصصی جراحی قلب و آنژیو گرافی و آنژیو پلاستی بیمارستان امام حسین شاهرود توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با زیر بنای ۴٣٠٠ مترمربع

  • photo_2017-07-21_10-50-39
  • photo_2017-07-21_10-50-40
  • photo_2017-07-21_10-50-43
  • photo_2017-07-21_10-50-44
  • photo_2017-07-21_10-50-46
  • photo_2017-07-21_10-50-33
  • photo_2017-07-21_10-50-38
  • photo_2017-07-21_10-50-39
  • photo_2017-07-21_10-50-42
  • photo_2017-07-21_10-50-47