0%

تمدید گواهینامه پایه یک و اخذ گواهینامه پایه سه در گروه راه سازی

تمدید گواهینامه پایه یک و اخذ گواهینامه پایه سه در گروه راه سازی

بدینوسیله با افتخار مهندسین مشاور فردا فن پارس اعلام میدارد که با اتکا به نیروی های فنی کارآزموده و متعهد موفق به تمدید گواهینامه پایه یک در گروه ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی – درمانی خود و نیز موفق به دریافت گواهینامه های پایه سه در گروه ساختمانهای مسکونی، تجاری ، اداری و پایه سه در گروه راه سازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردید.

  • img_4438