0%

فرم تجربیات و رزومه

به تیم پویای ما ملحق شوید.

فرم استخدام نیروی با تجربه

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات تحصیلی

  • رزومه

    آخرین شرکت هایی که در آن ها سابقه کاری دارید.
  • دوره های تخصصی

  • استخدام

  • در چند سطر بصورت مختصر توضیحات تکمیلی را وارد نمایید.