0%

ساختمان مرکزی اورژانس تهران

ساختمان مرکزی اورژانس تهران

کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مکان
استان تهران
دسته
بهداشتی
زمینه فعالیت
نظارت
متراژ
5445
پیمان کار
بنای راستین


توضیحات