0%

پزشکی قانونی بیرجند

پزشکی قانونی بیرجند

کارفرما
سازمان پزشکی قانونی کشور
مکان
استان خراسان جنوبی
دسته
بهداشتی
زمینه فعالیت
نظارت
متراژ
3000
پیمان کار
جهان بتن


توضیحات