فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

بیمارستان

500 تختخوابی ایرانشهر

کارفرما: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

موقعیت: استان سیتان و بلوچستان- شهرستان ایرانشهر

تاریخ:  1396

کاربری پروژه: آموزشی – درمانی

بیمارستان 511 تختخوابی آموزشی ایرانشهر که در شهرستان ایرانشهر و در استان سیستان و بلوچستان احداث می‌شود. بیمارستان مذکور  با زیربنای 54000 زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر می‌باشد و هدف از احداث این بیمارستان، ارتقای شاخص‌های بهداشتی درمانی منطقه است.

در بیمارستان ایرانشهر توسعه افقی بیمارستان با توجه به مساحت نسبتاً زیاد سایت پروژه مقدور است؛ اما احداث یک ساختمان متصل به ساختمان اصلی با توجه به لوپ آتشنشانی و نحوه نورگیری ساختمان کمتر توصیه می‌شود. چنانچه در آینده پس از بهره برداری نیاز به توسعه وجود داشت می‌توان ساختمان جدید با ورودی مستقل در کنار بیمارستان در نظر گرفته شود.

 

 

 

برای خوانش بهتر فضا از وسط این دو توده‌ی طولی یک شکست به سمت داخل ایجاد شد که ایجاد یک محور بصری عمود بر محور طولی ایجاد می‌کند که فضای ورودی را تعریف می‌کند.

 

 

برای ارتباطات عمودی بیمارستان نیز در دسترس ترین جانمایی مرکز طرح می‌باشد که بدین منظور یک هسته‌ی مرکزی دایره شکل که در نهایت به هلی پد در بام منتهی می‌شود تعبیه گردید.

 

 

 

ایجاد ورودی و بخش الحاقی در راستای خطوط اصلی طرح

 

کیفیت محیط ساختمان (IEQ)؛ تأثیر به سزایی روی سلامت استفاده‌کنندگان، راحتی و راندمان آن دارد، ساختمان بایستی نور مناسب و تهویه وجود داشته باشد و رطوبت نیز کنترل شود؛ اما ازآنجاکه در این سایت پوشش گیاهی خاصی دیده نمی‌شود، در دو حفره‌ی مرکزی در دو طرف هسته‌ی مرکزی و همین‌طور در محوطه‌سازی این مرکز درمانی، پوشش‌های گیاهی در نظر گرفته شد که به تلطیف فضا و ایجاد حس آرامش روانی محیط کمک می‌کند.