فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

شرکت های زیر مجموعه

فردا فن پارس

مهندسین مشاور

  1. خانه
  2. >
  3. شرکت های زیر مجموعه

شرکت های زیرمجموعه

 

 

مهندسین مشاور فردافن پارس، در راستای توسعه برنامه، اهداف و استراتژی های خود  در زمینه اجرای طرح های توسعه ای در سطح کشور اقدام به تاسیس شرکت های زیر نموده است. 

شرکت سیزِ (cize)

مشاوره مدیریت

سیزِ يــک شــرکت مشــاوره مديريــت مســتقر در تهــران اســت. در سیزِ مــا بــه آينــده ای روشــن اعتقــاد داريــم و تــلاش مــی کنیــم ايــن آينــده را بــرای مشــتريان مان بــه تصويــر بکشــیم و متعهديــم آن را بــه گونــه ای محقــق کنیــم کــه دســتاوردهايی همچــون شــکوفايی انســان هــا، رشــد و ســودآوری و تاثیــرات مانــدگار اجتماعــی پديــد آيــد. در سیزِ مــا همــواره ســعی کــرده ايــم ظرفیــت هــای ذهنــی را بهینــه کنیــم.

بیم( BIM)

مدل سازی اطلاعات ساختمان

بیم يک روش جديد جهت مديريت اطلاعات مورد نیاز ساختمان در تمام مراحل چرخه عمر آن می‌باشد. در حقيقت  BIM يک ماکت ديجيتال حاوی داده‌های ساختمان است که می‌تواند به‌عنوان مرجعی کامل و قابل‌ اطمینان برای تصمیم‌گیری در تمامی چرخه حيات ساختمان، از زمان طراحي تا زمان بازسازی و حتی تخريب آن قرار بگيرد.