فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

کلینیک 

4000 تیپ کشوری(طرح عمران سلامت وزارت بهداشت)

 

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

موقعیت: استان خراسان رضوی- شهر تربت حیدریه

تاریخ: 1394

کاربری پروژه: درمانی

 

هدف از احداث کلینیک 4000 تیپ کشوری، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.