فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

خراسان جنوبی

ساختمان دانشکده هنر بیرجند

ساختمان دانشکده هنر بیرجند     کارفرما: دانشگاه بیرجند موقعیت: استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تاریخ: 1394 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده هنر بیرجند با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

ساختمان دانشکده دندانپزشکی بیرجند

ساختمان دانشکده دندانپزشکی بیرجند   کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند موقعیت: استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تاریخ: 1394 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده دندانپزشکی بیرجند با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.