فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

زنجان

ساختمان دانشکده علوم پزشکی زنجان

ساختمان دانشکده دندانپزشکی زنجان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زنجان موقعیت: استان زنجان – شهر زنجان تاریخ: 1387 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده دندانپزشکی زنجان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

ساختمان اداره کل اسناد و املاک زنجان

ساختمان اداره کل اسناد و املاک زنجان     کارفرما: اداره کل ثبت اسناد و املاک زنجان موقعیت: استان زنجان – شهر زنجان تاریخ: 1394 کاربری پروژه: اداری   ساختمان اداره کل اسناد و املاک زنجان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف ارتقای امر خدمت رسانی احداث گردید.

بیمارستان 220 تختخوابی خدابنده زنجان

بیمارستان 220 تختخوابی خدابنده زنجان کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات کشور موقعیت: استان زنجان- شهرستان خدابنده تاریخ: 1396 کاربری پروژه: درمانی هدف از احداث بیمارستان در شهرستان زنجان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد …

بیمارستان 220 تختخوابی خدابنده زنجان ادامه »