مرکز خیریه خدمات بهداشتی درمانی ارزش

مرکز خیریه خدمات بهداشتی درمانی ارزش کارفرما: گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش موقعیت: استان هرمزگان- شهر بندر عباس تاریخ: 1400 کاربری پروژه: درمانی هدف از احداث مرکز خیریه خدمات بهداشتی درمانی ارزش در شهر بندر عباس، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه …

مرکز خیریه خدمات بهداشتی درمانی ارزش ادامه »