فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

افتتاحیه-مرکز-آموزشی،-درمانی-و-پژوهشی

مرکز آموزشی،درمانی وپژوهشی فاطمیه همدان با حضور وزیر بهداشت و عوامل وزارتخانه ، آقای دکتر حاج بابائی نماینده مجلس، رئیس دانشگاه و مدیر عامل شرکت فردا فن و همکاران در روز پنجشنبه افتتاح گردید.

ساختمان اورژانس 115 تهران

ساختمان اورژانس 115 تهران     کارفرما: وزارت بهداشت  موقعیت: استان تهران، شهر تهران تاریخ: 1388 کاربری پروژه: اداری   ساختمان اورژانس 115 تهران با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر خدمت رسانی احداث گردید.

بیمارستان روانپزشکی فرشچیان همدان

بیمارستان روانپزشکی  فرشچیان همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر همدان تاریخ: 1384 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان روانپزشکی فرشچیان در شهر همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

طرح توسعه بیمارستان امیراعلم تهران

طرح توسعه بیمارستان امیر اعلم تهران     کارفرما: بیمارستان امیر اعلم تهران موقعیت: استان تهران، شهر تهران تاریخ: 1387 کاربری پروژه: درمانی   هدف از طرح توسعه بیمارستان امیراعلم تهران تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان

ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گلستان موقعیت: استان گلستان، شهر گرگان تاریخ:1386 کاربری پروژه: خدماتی    هدف از احداث ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، توسعه و بهبود امر خدمت رسانی، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و خدمات نسبی می باشد.

بیمارستان 100 تختخوابی مینودشت

بیمارستان 120 تختخوابی مینودشت     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان موقعیت: استان گلستان، شهر مینودشت تاریخ: 1388 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان 100 تختخوابی در شهر مینودشت، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

طرح توسعه بیمارستان اسد آباد همدان

طرح توسعه بیمارستان اسد آباد همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر اسدآباد تاریخ: 1393 کاربری پروژه: درمانی   هدف از طرح توسعه بیمارستان اسدآباد همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

کلینیک ویژه 2000 همدان

کلینیک  2000 ویژه همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر همدان تاریخ: 1394 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث کلینیک ویژه 2000 همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.