فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

اردبيل

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موقعیت: استان اردبیل – شهر اردبیل تاریخ: 1399 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موقعیت: استان اردبیل – شهر اردبیل تاریخ: 1395 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.