فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

كرمان

بیمارستان 240 تختخوابی باهنر کرمان

بیمارستان 240 تختخوابی باهنر کرمان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمان موقعیت: استان کرمان، شهر کرمان تاریخ: 1395 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان 240 تختخوابی باهنر کرمان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمان موقعیت: استان کرمان – شهر کرمان تاریخ: 1391 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

سر در ورودی بیمارستان گلگهر سیرجان

طراحی سر در ورودی بیمارستان گلگهر کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان موقعیت: استان کرمان- شهرستان سیرجان تاریخ: 1396 کاربری پروژه: درمانی هدف از احداث سر در بیمارستان گلگهر، تعریف فضای ورودی به عنوان قسمتی شاخص و خوانا به گونه ای که جهت عموم مردم به آسانی قابل تشخیص و رویت باشد.

بیمارستان 320 تختخوابی رفسنجان

بیمارستان 320 تختخوابی رفسنجان     کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات کشور موقعیت: استان کرمان – شهرستان رفسنجان تاریخ:  1398 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان در شهرستان رفسنجان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت …

بیمارستان 320 تختخوابی رفسنجان ادامه »