بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن

بیمارستان  160 تختخوابی تنکابن   کارفرما: وزارت بهداشت موقعیت: استان مازندران، شهر تنکابن تاریخ: 1388 کاربری پروژه: درمانی هدف از احداث بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.